Duunikaverit soikio2

Karkkilan työnhakuperjantait juurruttamisen keinona

Uravalmennuksen juurruttaminen työllisyyspalveluihin

Kirjoituksessani kuvailen yhteistyötä, jonka ESR-rahoitteinen DuuniAgentti-tehokkaan työllistymisen asiamies-projekti ja Karkkilan kaupungin työllisyyspalvelut ovat tehneet matalan kynnyksen uravalmennuksen juurruttamiseksi osaksi kaupungin työllisyyspalvelujen toimintaa.

DuuniAgentti-projektin hankehakemuksen mukaan tavoitteena oli kehittää alueellisen työllistymisen edistämiseksi palvelu- ja asiakasohjauksen malli, joka toimii matalan kynnyksen periaatteella aikuisten työllistymisen edistämiseksi, tukemiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Hankkeen tulokset on tarkoitus jalkauttaa toiminta-alueelle pysyväksi toiminnaksi Luksian toimiessa yhteistyökumppanina kunta- tai maakuntahallinnolle.  Nuorten Ohjaamomallin mukainen toimintamuoto on hyödyllinen myös aikuisille, koska aiemmat kokemukset ovat osoittaneet henkilökohtaisen ohjauksen ja monialaisen yhteistyön olevan merkityksellisiä uuden suunnan löytymiseen. Riittävä tuki ja ohjaus auttavat toimimaan taloudellisesti yhteiskunnan varoja säästäen asiakkaan iästä riippumatta.

Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) mukaan Euroopan unionin neuvosto (2004, 2008) on määritellyt elinikäisen ohjauksen: ”jatkuvaksi prosessiksi, jonka avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa tunnistamaan valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa, tekemään mielekkäitä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutuksessa, työssä ja muissa ympäristöissä. Ohjaus käsittää yksilöllisiä tai ryhmässä toteutettavia toimia (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, TNO-palveluja), jotka koskevat tietojen ja neuvojen antamista, taitojen arviointia, tukea sekä päätöksenteko- ja urasuunnittelutaitojen oppimista. Se on yksi harvoista aktiivisista työmarkkinatoimenpiteistä, joilla on vaikutuksia oppimiseen (perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen) ja kansalaisten työllistymiseen.”

 4 vtae2

 (Halonen 2017) 

 

Hanketoiminnassa juurruttaminen tarkoittaa muutosjohtamista. Katri Halosen oppaan, Juurruttamisen neljä V:tä (viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta), mukaan tavoitteena on se, että hankkeessa kehitetyt uudet asiat jäävät pysyväksi toiminnaksi. Juurruttamisessa keskeistä on löytää hankkeen hyvät käytännöt. Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi tapa toimia, malli toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta tai työmenetelmä. Projektissa kokeilujen kautta on löydetty hyötyjä ja myös kerätty systemaattisesti palautetta käytänteiden toimivuudesta. Tällöin toiminta myös vakuuttaa oman hanketyöryhmän ulkopuolisia. Juurruttaminen tarkoittaa vakiintuneen ja hyväksi koetun toiminnan mallintamista, variointia ja siirtämistä toiseen toimintaympäristöön.

 Halonen juurruttamisen 4 vtae

 

(Halonen, 2017) 

 

ESR-projektin DuuniAgentti-tehokkaan työllistymisen asiamies toisen toimintavuoden alussa syksyllä 2018 käynnistettiin Karkkilassa Työnhakuperjantait yhteistyössä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Työnhakuperjantai-toimintaa jatkettiin vielä keväällä 2019. Lisäksi toukokuussa järjestettiin vielä yksi viikon mittainen uravalmennus DuuniAgentin Karkkiviikko-työnhakua ja hyvinvointia. Yhteisenä tavoitteena sekä projektille että Karkkilan kaupungille oli kehittää työnhaku- ja urasuunnitteluvalmennusta sekä jalkauttaa projektin toimintatapoja kaupungin työllisyyspalvelujen arkeen. Myös hyvinvoinnin tukeminen toimi merkittävänä osana valmennusta.

Työnhakuperjantait mahdollistivat karkkilalaisille työnhakijoille osallistumisen työnhakuvalmennukseen omalla paikkakunnallaan ja Karkkilan kaupungille mahdollisuuden tukea henkilökohtaisesti kaupunkilaisiaan työllistymisasioissa. Valmennusten sisällöntuottajan DuuniAgentin ja kaupungin työllisyyskoordinaattorin tiedot ja taidot täydensivät toisiaan. Asiakkailta kiitosta ja positiivista palautetta saivat innostavat, kannustavat ja aidosti asiakkaista kiinnostuneet ohjaajat. Osa asiakkaista ohjautui opiskelemaan, Rekry-koulutukseen tai työhön. Asiakkaat myös kokivat valmennuksen sisällöistä olleen hyötyä itselleen, aktivoituneensa työnhaussa ja oppineensa tunnistamaan omat vahvuutensa. Saatujen palautteiden perusteella asiakkaat ovat kokeneet erittäin tärkeäksi saada aikaa, huomiota ja kunnioitusta eli hyvää ohjausta omassa tilanteessaan. Kaiken kaikkiaan palautteiden perusteella tarvetta tämän kaltaiselle toiminnalle vaikuttaa olevan.

Kaupungin eri toimijat ovat innokkaasti ja mielellään olleet mukana yhteistyössä Työnhakupäivissä. Palvelujen tuottajat ovat tuoneet asiakkaiden tietoisuuteen uusia mahdollisuuksia, joista he eivät aiemmin ole olleet välttämättä edes tietoisia. Asiakkaat saivat tutustua työväenopiston, kirjaston, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen erilaisiin palveluihin sekä palvelujen käyttöjä mahdollistavaan ja edistävään toimintaan, kuten Kaiku-kortti, kuntosalikortti sekä elämyspolkutapahtumana opastettu museokäynti. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kautta tutuiksi tulivat työttömien terveystarkastukset ja sosiaalipalvelut. Oman lisänsä hyvinvointiin toi myös kaupungin tarjoama aamukahvi sekä lounas.

Moniammatillista ja monialaista sekä asiakasta tulevaisuuteen suuntaavaa ohjausta on onnistuneesti kokeiltu ja varioitu nyt Työnhakuperjantaissa sekä Karkkiviikon aikana. Yhteistyö on ollut aitoa ja hedelmällistä. Molempien osapuolten tahtotila oli yhteinen ja tavoitteena on ollut tuottaa asiakkaille laadukkaita palveluja. Toiminnan vakiinnuttaminen laajemmin osaksi työllisyyspalveluiden palveluvalikoimaa jää pitkälti vielä kaupungin omaan päätäntään. Kaupungin toimijoiden edelleen käytettäväksi jäävät DuuniAgentti-valmennusten materiaali, sisällöt, harjoitteet ja uravalmennuksen malli. Tässä vaiheessa DuuniAgentin valmentajana oletan, että toiminta jää elämään aikuisille suunnattuna ohjaustoimintana, ehkä nuorten Ohjaamopalveluiden aikuisille suunniteltuna lisäosana. Ajatuksia ja ideoita tulevaan toimintaan tuli niin asiakkailta itseltään kuin myös kaupungin eri toimijoilta ja työnantajilta. Henkilökohtaisen ohjauksen ja hyvän vuorovaikutuksen merkitys ohjauksessa oli erittäin suuri.

DuuniAgentti-projektin päättyessä kiitän Karkkilan kaupungin toimijoita ja toivotan työllisyyspalveluille menestystä työ- ja uravalmennuksen edelleen kehittämiseen! Kiitos myös kaikille asiakkaille, jotka ovat antaneet kehittävää palautetta ja innokkaasti toimineet oman suunnitelmansa edistämiseksi. Mukavaa kesää kaikille!

Teija Holappa

Kirjoittaja on DuuniAgentti-projektin valmentaja, ammatillinen opettaja ja erityisopettaja sekä opinto-ohjaaja.

 

Lähteet: Halonen K., (2017). Juurruttamisen 4 V:tä : viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta. , Metropolia Ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-328-068-7 

Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille YHTEISET TAVOITTEET JA PERIAATTEET EU:N JÄSENMAILLE JA KOMISSIOLLE, (2016). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/suuntaviivoja-elinikaisen-ohjauksen-toimintapolitiikalle-ja-palvelujarjestelyille-yhteiset-tavoitteet-ja-periaatteet-eu-n-jasenmaille-ja-komissiolle