Luksia ryhmae 1 4

Ohjaus ja uraohjaus auttavat valmistumaan ja töihin

Luksian ohjausta opintoihin hakeutumisessa, opintojen aikana ja kohti työelämää: Uravalmentaja, opinto-ohjaaja Eero Lounela

DuuniAgentti-projektissa työskentelemme työttömien aikuisten kanssa, joilla tutkimustenkin valossa on usein puutteellinen tai osittain vanhentunut koulutus. Pitkä työura yhden työnantajan palveluksessa tai muutokset työelämän osaamistarpeissa ovat mahdollisia syitä työllistymisen vaikeutumiseen yli 30 vuotiailla jo uraa tehneillä töihin haluavilla asiakkailla. Ääriesimerkkinä 1980-luvulla on moni kävellyt peruskoulun tai lukion jälkeen yrityksen ovesta sisään, hakenut kesätöitä ja jäänyt kymmeniksi vuosiksi saman yrityksen palvelukseen.

Asiakkaiden ohjaukseen DuuniAgentti-projektissa kuuluu olennaisesti koulutuksen mahdollisuuksien selvittäminen vaihtoehtona suoran työllistymisen pitkittyessä. Luksian haku- ja ohjauspalvelut on kehittämässä nuorten ohjauksen lisäksi yhteistyötapoja myös aikuisten ohjaukseen ammatilliseen perus-, lisä- ja jatkokoulutukseen. DuuniAgentti-projektin valmennuksessa havaittujen opintotarpeiden mukaisesti aikuisten voivat hakeutua selvittämään koulutusvaihtoehtoja ja näin he pääsevät hankkimaan tarvitsemiaan koulutuksia sujuvasti ja tehokkaasti selvitettyään TE-toimiston kanssa työttömänä opiskeluun liittyvät asiat.

Haku- ja ohjauspalvelut Luksiassa: Ohjauksen koordinaattori, opinto-ohjaaja Tuula Hapulahti

Luksian hakupalveluista tuli elokuun 2018 lopussa Luksian haku- ja ohjauspalvelut, kun hakupalvelujen tarjontaan lisättiin ohjauspalvelu. Tehtävään palkattiin ohjauksen koordinaattorin tittelillä opinto-ohjaaja, joka siirtyi opettajan tehtävistä tähän työhön. Tehtävä on määräaikainen, mutta jo tässä vaiheessa on todettu, että sille on tarvetta.

Ohjauksen koordinaattorin tehtävänkuvaus on vielä osittain auki. Opinto-ohjauksen ohella siihen liittyy kehittämistehtäviä, omasta toimenkuvasta alkaen. Yhteistyön selkiyttäminen Luksian opintoaloilla työskentelevien koulutuspäälliköiden, tuotevastaavien ja tutkinnonohjaajien kanssa on yksi tärkeimmistä asioista, joita ohjauksen koordinaattori on lähtenyt työstämään.

Ohjauksen koordinaattori tekeekin aktiivista yhteistyötä opintoalojen kanssa. Kun hakija löytää mieleisen koulutuksen Luksian tarjonnasta, herää hänellä paitsi opiskelumotivaatio, myös monta kysymystä. Mitä aikuisempi hakija, sen enemmän on kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Opinto- ja uraohjaus ovat näissä tilanteissa avainasemassa. Näihin etsitään usein opiskelun aikana ratkaisuja yhdessä tutkinnonohjaajan kanssa. On kaikkien etu, että hakija löytää oikean alan ja oikean tavan opiskella. Usein hakijalla on paljon epämääräistä mutu-tietoa tai luultu tieto voi olla peräisin kavereilta monien vuosien, jopa vuosikymmenten takaa. Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota ajankohtaista tietoa tutkinnoista ja esimerkiksi opiskelua koskevista rahoituskuviosta. Myös työllistymiseen liittyvät asiat ovat hakijan kysymyslistan kärkipäässä.

Opinto-ohjauksen näkökulmasta on tärkeää, että haku- ja ohjauspalveluissa osataan pysähtyä ohjausta tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Asiakkaina voivat olla esim. aiemmin meiltä eronneet (ja/tai kadonneet) nuoret, uutta suuntaa etsivät aikuiset tai hakijat, jotka ovat jäämässä työttömäksi pitkän työsuhteen päättyessä irtisanomiseen. Ohjauksen koordinaattori ottaa näissä tapauksissa yhteyttä hakijaan, keskustelee tilanteesta ja tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaustapaamiseen. Joissain tapauksissa mukaan tulee verkostoa, esim. etsivästä nuorisotyöstä, Ohjaamosta, aikuisten työllistymistä edistävistä palveluista tai muualta asiakkaan elämänpiiriin kuuluvalta taholta. On myös paljon hakijoita, jotka hakevat tietoa itseohjautuen hakeutumispäätöksensä tueksi.

Luksian haku- ja ohjauspalvelut tekee moniammatillista ja monialaista yhteistyötä niin Luksian sisällä kuin verkostojen kanssa

Opinto- ja uraohjaus tähtää siis oikean alan löytämiseen siten, että tuleva opiskelija pärjää taloudellisesti opintojen aikana, saa riittävän tuen ja ohjauksen opintoalalla ja työllistyy hankkimallaan osaamisella. Lisäksi hakeutumisvaiheessa on tärkeää tarkastella hakijan ns. ”koulukuntoisuutta”. Tämä koskee varsinkin nuoria, joilla ei vielä ole suoritettuna tutkintoa ja taustalla saattaa olla useitakin aloituksia, jotka ovat johtaneet keskeyttämiseen ja eroamiseen oppilaitoksesta.

Koulutusta järjestävien tahojen yhtenä tehtävänä on tarjota riittävää tukea ja ohjausta tai ohjata hakija hänelle parhaiten sopivaan palveluun. Jotta tämä toteutuu mallikkaasti ja asiakkaan edun mukaisesti, tarvitaan aikaa sekä vahvaa kohtaamis- ja vuorovaikutusosaamista. Näihin kouluttajien on hyvä jatkossakin satsata, koska ei ole kenenkään etu, että asiakas ohjautuu väärään paikkaan väärään aikaan. Yhteisenä tavoitteena on hyvin työllistyvien koulutettujen ammattilaisten valmistaminen osaksi työelämää.

Ohjaus osana omaa polkua kohti ammatillista tutkintoa, uutta ammattia, uutta ammattitaitoa! Tutkinnonohjaaja, kaupan- ja liiketalouden opettaja Leena Rantanen-Väntsi

Hei! Istutaan alas ja katsotaan, mitä sinulle kuuluu, miten opintojen ja ammatillisen polun suunnitelmamme ovat pitäneet, mitä on tapahtunut ammatillisessa kehityksessäsi, miten edelleen etenisimme ja missä aikataulussa? Mitä asioita meillä on vielä ratkaistavana? Mitä vaihtoehtoja meillä on?

Ohjaus on liima joka kiinnittää opiskelijan omaan oppimisprosessiinsa, ammatillisiin uusiin näkökulmiin, muutokseen ehkä myös vanhasta irtautumiseen. Ohjaus tukee opiskelijaa löytämään oman ammatillisen kehittymisen tavan ja selkeyttää tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista. Ohjaus vahvistaa opiskelijaa ja antaa tukea vaikeissa paikoissa. Lisäksi se ohjaa monissa käytännön kysymyksissä ja selkeyttää opiskelijan valintoja, auttaa ratkaisemaan eteen tulevia yllättäviäkin tilanteita oppimisprosessin aikana.

Ohjaaja on oppimisprosessissa opettajan tuki, ammattilainen, joka tuntee alan ja oppimisen haasteet, mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset tiet kohta ohjattavan opiskelijan tavoitetta. Ohjaajan ja ohjaussuhteen toiminnan keskeisinä kulmakivinä ovat periaatteet: aikaa, huomiota ja kunnioitusta.

Ohjaajia on myös työpaikoilla. He ovat avainasemassa päivittäisessä työn oppimisessa, ammatillisen identiteetin rakentamisessa ja työyhteisöön kasvamisessa. Oppiminen työn autenttisessa toteutumisessa, sen yllättävissä ja haasteellisissakin tilanteissa, on mitä parhain oppimisen ympäristö. Työelämän ohjaajilla on siis tärkeä rooli ja tehtävä tulevien ammattilaisten kasvamisessa. Työelämässä hyvän ohjauksen periaatteet ovat kuten edellä; aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Kiireisessä työpäivässä, työelämän muutospaineissa, henkilöstön vaihtuessa haasteena on toteuttaa ohjausta pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Myös ohjaajat tarvitsevat tukea oman roolinsa toteuttamiseen. Miten teillä työyhteisössä? Miten voimme koulumaailmassa tukea työelämän ohjausroolia? Mitä tekisimme yhdessä?

Luksian Työelämäpalvelujen uraohjaus rakentaa siltaa koulutuksen ja työelämän välille varmistamaan työelämälähtöinen jatkuva oppiminen työuran eri vaiheissa: Uravalmentaja, opinto-ohjaaja Eero Lounela

Ammatillinen koulutus tarjoaa monimuotoisia mahdollisuuksia yrityksille, opiskelijoille, ja muuten koulutustarpeessa oleville kehittää osaamistaan tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Ammatillista koulutusta järjestetään työelämää varten, joten koulutuksen tavoitteet ja tehtävä määrittyy työ edellä. Yritysten, työntekijöiden, tulevien opiskelijoiden ja luonnollisesti myös resursseista päättävien on tärkeä kertoa tarpeistaan työssä ja työn muutoksissa kehittymiseen.

Luksian Työelämäpalvelut on jatkuvassa valmiudessa tuottamaan koulutuspalveluita työelämän ja nykyisten sekä tulevien opiskelijoiden kehittymistarpeisiin. Työelämäpalvelut kehittää hanketyön avulla myös Luksian uraohjauksen palveluita opiskelijan ohjauksessa hakeutumisvaiheesta työllistymiseen saakka. Työelämäpalvelut tekee yhteistyötä koko Luksian uraohjauksen kehittämiseksi ja projekteissa opitun viemisessä pysyvään käyttöön, kuten DuuniAgentti-projektissa hyväksi havaitut asiakas-, yritys- ja moniammatillinen yhteistyö ovat osoittautuneet.

Erona perinteiseen uraohjaukseen ja ammatilliseen koulutukseen verrattuna Työelämäpalvelujen tehtäväkentässä on tarjota ja ottaa vastaan räätälöityjen osaamistarpeiden mukaisia koulutuskokonaisuuksia yksittäisistä korttikoulutuksista laajempiin kokonaisuuksiin. Yrittäjä tai suurempikin yritys voi hakea puuttuvaa osaamista työntekijöilleen ja rekrytointiin Työelämäpalvelujen kanssa yhdessä suunnitellen ja tarpeen mukaista ohjausta saaden.

Uraohjaus on nyt ja tulevaisuudessa tae onnistuneelle kouluttautumiselle sopiviin tehtäviin työelämän tarpeiden mukaisesti ammattitaitovaatimukset huomioon ottaen.

Kiitokset Tuula Hapulahdelle ja Leena Rantanen-Väntsille kirjoitustyöstä.