Osaamisen tunnistaminen2

Osaamisen tunnistaminen vie eteenpäin

 

DuuniAgentti-valmennuksissa tunnistetaan osaamista ahkerasti ja tuloksellisesti. Sen sijaan, että keskittyisimme vain koulutuksen ja työkokemuksen kautta saavutetun osaamisen tunnistamiseen, painotamme asiakkaidemme kohdalla sen osaamisen tunnistamista, jota meille kaikille on kertynyt selkäreppuumme elämällä tätä elämää. Jokainen on elänyt ja kokenut, oppinut ja oivaltanut, tutkinut ja kokeillut elämänsä aikana paljon. Useille meistä käy niin, että emme pysähdy pohtimaan ja tekemään näkyväksi sitä, millaisia taitoja ja kykyjä olemme matkan aikana itsellemme kartuttaneet.

Työelämässä puhutaan usein siitä, että meidän tulisi kyetä myymään omaa osaamistamme. Erilaiset rekrytointisivustot, työnhaun ohjauspalvelut ja työnantajien edustajat puhuvat osaamisen myymisen taidoista. Kansanedustaja Susanna Koski puhui osaamisesta lisäarvo-käsitteen kautta työttömälle työnhakijalle taannoisessa Ylen A-Studion Kuplat-sarjassa. Työnhakijan tulisi osata markkinoida työnantajille tai yrityksille osaamistaan lisäarvona ja työttömyyden pitkittyminen saattaa johtua tämän lisäarvon myyntitaitojen puutteesta. 

Kuinka usein törmäämme julkisessa keskustelussa siihen, että ratkaisuna tarjotun osaamisen myymisen sijasta tarjotaankin aitoa ohjausta ja valmennusta oman osaamisen tunnistamiseksi? Entä sen jalostamiseksi menestykselliseen urasuunnitteluun tai työnhakuprosessiin? Omaa osaamista on vaikea myydä, jos sitä ei osaa ensin tunnistaa ja jopa tuotteistaa.

Näin meillä tehdään

DuuniAgentin valmennuksissa on pidetty alusta alkaen tärkeänä, että jokainen asiakas oppii tunnistamaan omaa osaamistaan. Kolmen viikon valmennuksen ohjelmassa ensimmäinen viikko keskitytään vahvasti tähän osa-alueeseen, joten asian painoarvon ja merkityksellisyyden voi päätellä jo tästäkin! Osaamisen tunnistaminen ei ole salatiedettä, vaan pyrimme jakamaan aiheeseen liittyvät harjoitteet yksinkertaisiksi ja samalla tehokkaiksi. Osaamisen tunnistamisen tavoite on ohjata asiakasta sanallistamaan ja tekemään näkyväksi omat taidot, kyvyt, ominaisuudet ja vahvuudet.

Aloitamme ryhmän toiminnan esittelykierroksella ja usein pyydämme asiakasta kertomaan samalla, missä hän on hyvä. Yksinkertainen kysymys, joka lähes poikkeuksetta herättää ihmetystä ja joka koetaan hankalaksi vastata. Jokainen asiakas pystyy kuitenkin aina nimeämään vähintään yhden asian, jossa kokee ja tietää olevansa hyvä.

Ensimmäinen askel

Missä olen juuri nyt? Tähän pureudutaan erilaisin harjoituksin sekä ryhmänkeskustelujen avulla ja haetaan vastausta siihen; miksi valmennukseen on hakeuduttu, mitä siltä odotetaan ja millaisen panoksen itse on valmis antamaan valmennuksen onnistumiseksi. On ollut upeaa huomata joka kerralla ryhmän aloittaessa, että aikuiset ovat valmiita antamaan vahvan osallistumispanoksen. Sen lisäksi, että osaamista tunnistetaan ammattitaidon ja koulutuksen kautta, keskitymme myös omaan persoonaan, toimintatapoihin, arvoihin ja vuorovaikutustaitoihin, jotka liittyvät osaamisten kartoittamiseen ja sanallistamiseen. Tämä on usein vaikeampaa kuin ennalta voisi kuvitella – miten ihmeessä kuvailen osuvin sanoin ja napakoin termein itseäni ja osaamisiani! Onneksi ryhmä ja erilaiset harjoitteet auttavat aina eteenpäin, usein hurtin huumorinkin avulla.  

Toinen askel

Kun nykyhetki on kartoitettu, siirrytään ajallisesti taaksepäin. Haetaan vastausta kysymykseen, mistä ja mitä kautta olen tähän tullut? Nyt etsitään ja kartoitetaan omaa osaamista elämän- ja työkokemuksen, harrastusten ja koulutusten, toimintatapojen ja aikaisempien päätösten pohjalta. Yritetään huomioida polun varrelta myös ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet joko välillisesti tai suoraan tehtyihin valintoihin ja päätöksiin. Tutkimme myös sitä, onko omaa opiskelu- ja työuraa koskevien päätösten tekeminen ollut helppoa ja johdonmukaista vai vaikeaa. Vai onko urapolkumme työelämässä ollut enemmän ajelehtivaa ja tilanteen mukaan etenevää, onko päätöksiä varsinaisesti edes tehty.

Kolmas askel

Kun polku nykyisyyteen on kartoitettu, taidot ja kyvyt sanoitettu sekä oma käsitys tehdyistä ratkaisuista ja niihin vaikuttaneista tekijöistä on huomioitu, siirrytään tutkimaan tulevaisuutta. DuuniAgentti-valmennusten keskiössä on yksilöllisen ja merkityksellisen sekä toteutettavissa olevan urapolun löytyminen jokaiselle asiakkaalle. Osaamisen tunnistamisen näkökulmasta tulevaisuus työelämässä pohjautuu siihen, että asiakas itse asettaa itselleen tavoitteet ja laatii askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi. Osaamisen tunnistamisen kautta myös kehittymis- ja jatkokoulutustarpeet löytyvät paremmin. Jatkosuunnitelman luomisen keskiössä ovat kirkastuneet ja sanat saaneet osaamiset sekä vahvuudet. Hyvin tärkeänä elementtinä ovat usein omat arvot ja halu elää ne todeksi myös ammatillisen elämän arjessa.

Ohjaajan rooli on ohjata asioiden äärelle

Tässä tekstissä en kerro tarkasti osaamisen tunnistamisen menetelmistä. Harjoitteiden ja tehtävien esittelyn sijaan haluan mieluummin tehdä näkyväksi tärkeitä näkökulmia ja pedagogisia valintoja, joita me kaikki valmentajat ja ohjaustyötä tekevät voimme työssämme toteuttaa. Erityisesti aikuisten ohjaustyössä on keskiössä oltava aikuinen itse – kuten me DuuniAgentin valmentajat toistamme, viisaus ja osaaminen asuvat asiakkaissa itsessään. Emme toteuta valmennusta kertomalla asioita, pitämällä tiukkoja luentoja tai kaatamalla ”tietoa” asiakkaillemme ylhäältä alaspäin.

Lähdemme sen sijaan liikkeelle siitä, että pohdimme ilmiöitä yhdessä, tutkimme kysymyksiä porukalla ja pyrimme muodostamaan vastauksia dialogisuuden kautta. Hyödynnämme ryhmässä olevaa asiantuntijuutta, kun se kohtaa käsiteltävän aiheen kanssa. Kannustamme jakamaan omia kokemuksia sekä kuulemaan muiden näkökulmia omien totuttujen ajatustapojen ja asenteiden tarkastelemiseksi.

DuuniAgentti-ryhmien asiakaspalautteista näkyy selkeästi, että kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä keskeneräisyyden kokemuksen hyväksyminen osaksi aikuisen elämää, ovat merkityksellisiä ja voimaannuttavia oivalluksia. Toisten tarinoiden kuuleminen ja elämän moninaisuuden ymmärtäminen muokkaavat myös asiakkaiden omia asenteita. Luottamuksellinen ilmapiiri sekä avoimuuteen ja kunnioittavaan kohtaamiseen pyrkivä toimintatapa tuo mukanaan myös sen, että ryhmissä ideoidaan ja sparrataan oman urapolun suunnittelun lisäksi myös muita. Asiakkaidemme uskallus ja rohkeus lähteä tekemään päätöksiä on lisääntynyt valmennuksen aikana ja he ovat oppineet tekemään ratkaisujaan oman tulevaisuutensa suhteen omia toiveitaan ja tarpeitaan paremmin ymmärtäen.

Kirjoittaja on Aila Johansson, DuuniAgentti-projektin projektityöntekijä

Kuva: YrittäjäKaverit-ryhmän ajatuskartta, Aila Johansson