Kuva, Katja Vauhkonen

Vuosi takana, toinen edessä - DuuniAgentti-projekti auttaa asiakkaita kohti tulevaisuutta

DuuniAgentti - tehokkaan työllistymisen asiamies pääsi sujuvasti vauhtiin elokuussa 2017, kun kokenut tiimi pääsi töihin käsiksi. Tehdas - tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ESR-projekti antoi suuntaviivat jo keväällä DuuniAgenttia varten suunnitellessamme hankehakua. Aikuisten asiakkaiden tarpeet ja työllistymisen edistämiseen jäänyt nälkä tekijöillä olivat signaali, joka mahdollisti projektin käynnistymisen.  Syksyn 2017 tilanne oli työmarkkinoilla vielä epävarma ja työllistyminen sekä työpaikat olivat kiven alla. Teemat työttömien aikuisten ohjaamisesta kohti uutta työpaikkaa, yrittäjyyttä tai jatko- ja uudelleenkoulutusta pysyivät siis myös DuuniAgentti-projektin pääkohtina.

DuuniAgentti-projektin ensimmäisen vuoden aikana työllisyys- ja taloustilanteen paraneminen alkoi näkyä selvästi syksyn kuluessa ja joulun jälkeen maailmanmarkkinoiden tilanne oli muuttanut koko Suomen työllistymisen positiiviseksi. Työpaikkojen tarjonnan lisääntyminen alkoi näkyä yhä useammalla alalla, osa työmarkkinoista alkoi potea jopa työvoimapulaa.  Vuoden 2018 ensimmäinen Ammattibarometri kertoi monella alalla olevan pulaa osaajista myös Uudellamaalla. Asiakkaiden kohdalla tämä näkyi positiivisempana asenteena ja uskalluksena luottaa omiin mahdollisuuksiin työmarkkinoilla. Toisaalta uskallus tutkia myös ns. epätyypillisiä työsuhteita (keikkailu, osa-aikatyö useassa paikassa yms.) oli nyt vahvempaa, asiakkaat eivät enää hakeneet ja halunneet vain vakituisia kokoaikaisia työsuhteita. Tässä asennemuutoksessa myös DuuniAgenttilaisten sparraus, tiedon jakaminen ja asiantuntijavieraat olivat isossa roolissa. Mahdollisesti myös vuodenvaihteessa voimaan tullut aktiivimalli ajoi asiakkaita tutkimaan satunnaisempaa työntekoa ja muita ehdot täyttäviä keinoja tukileikkauksen välttämiseksi.

DuuniAgentti-projektin asiakkaiden rohkeus hakea laajemmin töitä auttoi osaltaan työllistymisessä ja positiiviset viestit työmarkkinoilta työpaikkojen suhteen kannusti heitä yrittämään enemmän sekä etsimään uusia väyliä. Yrittäjyys ei aikuisten ajatuksissa ole enää yhtä pelottavaa kuin muutama vuosi sitten. Freelance- ja laskutettava työ koetaan ihan mahdollisena verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen.

Keski-ikäisten työllistyminen alkoi helpottua ja työnantajat alkoivat ottaa rohkeasti töihin yli 45-vuotiaita. DuuniAgentti teki omaa työtään vakuuttaen yrityksiä ja yrittäjiä kokeneiden aikuisten kuranttiudesta työmarkkinoilla. Alkoiko myytti aikuisten työllistymisen erityisvaikeudesta murtua? Vai johtuiko tämä työllisyystilanteen paranemisesta tai kenties asiakkaidemme rohkeudesta hakea töitä, markkinoida ja tarjota omaa osaamistaan reippaammin työnantajille?

Piilotyöpaikkojen etsintä tuotti asiakkaille mahdollisuuksia itse ottaa yhteyttä mahdollisiin työnantajiin avointen ilmoitettujen työpaikkojen lisäksi - projektissa onnistuttiin järjestämään suoria osaajan ja työnantajan kohtaamisia. DuuniAgentti-projektin perusajatuksena on kuitenkin, että asiakkaat tekevät työnhakua itse ja ottavat yhteyttä omatoimisesti, kun yrityksen tarve on tiedossa. Työntekijät eivät siis tee asiakkaiden puolesta asioita, mutta olemme tukena sparraamassa kaikkea työnhakua. Projektissa tehtiin viime talvena paljon töitä työnantajan ja –tekijän kohtaamismahdollisuuden helpottamiseksi ja ketteryyden lisäämiseksi, ilman raskasta työpaikkailmoitteluprosessia.

 

Vertaistukea ja verkostoitumista

 

Ryhmien ja vertaisten voima näyttäytyi erityisesti muutamassa DuuniAgentti-ryhmässä. Lyhyen kurssin aikana ehti syntyä vahva luottamuksen ilmapiiri. Asiakkaille kehittyi aito halu jakaa asioita ja tukea toisiaan sekä ottaa vastaan tukea ja ohjausta toisiltaan. Ryhmistä jäi elämään ystävyyksiä ja omia ”some-ryhmiä” asiakkaiden kesken, jotka toimivat edelleen. Valmennuksessa on siis edelleen tärkeässä roolissa vertaiset ja kokemusasiantuntijuus, mahdollisuus aktiivisesti tarkastella ja käsitellä uusia kokemuksiaan vertaisten joukossa.

YrittäjäKaverit-ryhmissä syntyi upeita verkostoja yrittäjyyttä suunnittelevien kesken. Aloittavat yrittäjät loivat uusia kontakteja sekä vierailijoihin että toisiinsa niin, että he tulevat saamaan näistä verkostoista oikeasti hyötyä omaan liiketoimintaansa. Asiakkaillemme kehittyi käsitys myös yrittämisessä merkityksellisestä verkostoajattelusta. Yksin yrittäminen ei tarkoita yksinäistä puurtamista edes yrittäjyyden alkuvaiheessa ja tämän ymmärtämisen kehittyminen asiakkaiden mielissä tekee meidät projektin työntekijät oikeasti iloiseksi!

On huomioitava, että asiakkaan prosessi on yleensä pidempi yrittäjyyteen tähdätessä. Yrityksen perustamiseen johtava tekeminen vaatii eri tavalla suunnittelua ja asioihin perehtymistä kuin onnistuneen työnhakuprosessin jälkeen ansaittu työpaikka. Aloittavalla yrittäjällä on kokonaisvastuu työnteosta ja yrityksen menestymisestä. DuuniAgentti-projektin ensimmäisen vuoden aikana asiakkaat ovat jo perustaneet muutamia yrityksiä ja lisää on tulossa.

 

Ohjausta ja rohkeaa tekemistä

 

DuuniAgentti-projektin asiakkaat tarvitsivat edelleen vahvaa ohjausta, kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Lyhyen, kolmen viikon ryhmävalmennusjakson aikana tämä toteutui valmentajien näkökulmasta hyvin ja olemme tästä aidosti ylpeitä. Saamamme palaute ohjauksesta oli kautta linjan kiittävää. Myös se, että pystyimme joidenkin ryhmissä olleiden asiakkaiden kanssa jatkaa ja seurata suunnitelman toteutusta sekä etenemistä yksilötapaamisten kautta, osoittautui tärkeäksi ja hyödylliseksi. Asiakas pääsee hyvin alkuun ryhmässä, mutta kolme viikkoa on lyhyt aika ja siksi ohjauksen mahdollisuus vielä ryhmän jälkeenkin lisää valmennuksen vaikuttavuutta. Tällöin erityisesti asiakas hyötyy, sillä palvelu ei katkea ja ohjaus ei häviä, vaan olemme käytettävissä tarpeiden mukaan tukemassa ja ohjaamassa. Yksilöllisyys ja henkilökohtainen suunnitelma sekä sen toteutettavuus ovat edelleen valmennusmallimme keskiössä, vaikka ajallisesti ryhmät ovatkin verrattain lyhyitä.

Keski-ikäiset ovat uteliaita ja rohkeita heittäytymään! Valmennuksissa uskallettiin pitää hissi- ja markkinointipuheita ryhmälle, videoida omia esiintymisiä ja näyttää niitä myös muille sparrauksen saamiseksi. Asiakkaat sitoutuivat tehtäviin hyvin ja edistivät omia suunnitelmiaan tavoitteellisesti. DuuniAgentti-projektissa avattiin väyliä eteenpäin palveluohjauksen avulla. Asiakkaat pääsivät mukaan projektin verkoston, mm. Kompassi-hankkeen palveluihin, joka ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja aktivoi aikuisia työttömiä toiminta-alueellamme.

Yksilövalmennus lunasti DuuniAgentti-projektissa paikkansa hyvin ja mukana tässä toiminnassa oli hyvin erilaisissa tilanteissa olevia asiakkaita. Yksilövalmennuksessa teemme muutaman tapaamiskerran aikana asiakkaan tarpeiden mukaista ohjausta aina käytännön asioista urasuunnitteluun tai yrityksen perustamiseen. Usein yksilöasiakkaiden tilanne liittyi oman tilanteen selkeyttämiseen ja kunnollisen työllistymis- tai koulutussuunnitelman laatimiseen. Asiakashankinta ryhmiin vaikeutui aktiivimalli-lain tultua voimaan ja asiakkaiden epätietoisuus oikein toimimisesta lisääntyi lainsäätäjän heikon ohjeistuksen takia. Yksilövalmennuksiin hakeuduttiin aikaisempaa aktiivisemmin tästäkin syystä.

Osan asiakkaista kohdalla tuli selkeästi esille koulutuksen ja osaamisen päivittäminen tai mahdollisesti uudelle uralle hakeutuminen. Onneksi tarjolla on myös ketteriä vaihtoehtoja, kuten esim. lyhytkoulutukset asiantuntijatason asiakkaillemme. Työelämän korttikoulutukset olivat suosittuja ja keskeiset kortit ovat tulevanakin syksynä mahdollisia suorittaa DuuniAgentti-projektin asiakkaana. Kevään yhteishaussa useampi asiakas hakeutui jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakoulussa ja osa alkoi opiskella ammatillisen koulutuksen tarjoamia vaihtoehtoja uutta uraa kohti tai hankkien täydennyskoulutusta.

 

Kritiikkiä

 

Yhteiskunnallisella tasolla voidaan nähdä, että aikuisten ura- ja työllisyyspalvelut eivät kohtaa asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden kanssa. Palveluja ei ole riittävästi. Niiden laatu on vaihtelevaa, löydettävyys usein heikkoa ja verkko-palvelut ovat kankeita. Kohtaamisia ei synny ja yksilöllisiä tilanteita ei huomioida. Erityisesti palveluista ja mahdollisuuksista tiedottaminen on lähes olematonta samaan aikaan, kun asiakkaiden vastuulle on sysätty valtavasti asioita. Tämä ristiriita on kestämätön ja ammattitaitoista, kasvokkain tapahtuvaa palvelua on lisättävä sekä DuuniAgentti-projektin asiakaskohderyhmälle, että kaikille muillekin työuran murrosvaiheessa eläville ihmisille. Edellä todettu on DuuniAgentti-tiimin havaintoihin ja asiakaspalautteeseen perustuva näkemys, jonka haluamme tuoda esiin. Aiheesta on myös tehty YAMK-opinnäytetyö liittyen +45-vuotiaiden työllistymistä edistäviin ja estäviin tekijöihin (Hätönen ja Mäkelä 2017). Työllistymisen edistämiseen tarvitaan osaavaa asiantuntijatyötä ja asiakaslähtöistä tekemistä, jotta onnistuneita jatkoväyliä pois työttömyydestä saadaan synnytettyä.

Vuoden aikana on herättänyt ristiriitaisia ajatuksia kohtaanto-ongelma, josta on käyty keskustelua niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti työvoimapulaa kärsivillä aloilla. Yrittäjien käsityksen mukaan ammattilaisia ei ole tarjolla, toisaalta taas asiakkaamme kertoivat, että ammattilaisuudesta ei olla valmiita maksamaan. Työnantajat ottaisivat töihin tuen avulla tai harjoittelijan palkalla, joka tuntuu ymmärrettävästi kohtuuttomalta kokenutta työntekijää kohtaan. Asia ei toivottavasti ole yleistettävissä, mutta tukia löytyy käyttämään usein ne toimijat, jotka niistä uskovat saavan erityisesti hyötyä. Todellista työntekijätarvetta paikataan ”halpatyövoimalla” eri syistä. Nämä työnantajalle edullisesti töitä tekevät ovat usein kuitenkin täyden työpanoksen antavia osaajia.

ESR-projekteille ja monelle muulle työllistymistä edistävälle palvelun kehittäjälle aiheutti harmaita hiuksia hallituksen esittämä ja eduskunnan hyväksymä aktiivimalli ja sen rajaukset. Asiakkaat olivat epätietoisia, eivätkä viranomaisetkaan voineet kertoa soveltamisohjeista, koska päätökset tulivat ministeriöistä kovin myöhään. Aktiivimallin ensimmäisen seurantajakson aikana soveltamisohjeita vasta tehtiin ja TE-toimisto pystyi antamaan vain vaillinaista tietoa. DuuniAgentti-projektin tiimi ei näinollen pystynyt antamaan asiakkaille selkeitä ohjeita, mutta päätavoitteita jatkettiin epätietoisuudesta huolimatta.

Valopilkkuna asiakkaiden aktiivisuuden hyväksymisestä ensimmäisellä arviointijaksolla voimme todeta, että muutamat maksajista (työttömyyskassoista) katsoivat hallituksen soveltamisohjeen vastaisesti, että DuuniAgentti-ESR projektiin osallistuminen oli mallin mukaista aktiivisuutta, jolloin heiltä ei leikattu työttömyysturvasta. Toiselle aktiivisuusmallin arviointijaksolle hallitus on viisaasti laajentanut aktiivisuuteen sisältyviä toimenpiteitä, joihin julkisella rahoituksella tehtävä työllistymistä edistävä palvelu, kuten DuuniAgentti-projekti, kuuluu. Tosin tämänkin päätöksen virallinen tieto on vielä matkalla, mutta toiveiden mukaan se tulee käyttöön pikaisesti.

 

Kesän kautta kohti toisen vuoden toimintaa

 

DuuniAgentti-projektissa tehtiin jo ensimmäisen vuoden aikana verkko-oppimisalusta, mistä asiakkaat saivat hyödyllisiä materiaaleja ja sisältöjä tarpeisiinsa. Yrittäjiksi aikoville ja työhön sekä opintoihin suuntaaville oli omia sisältöjä. Asiakkaat oppivat hyvin käyttämään Moodleen tehtyjä kursseja; valmiiksi osaavammat asiakkaat paremmin ja vähemmän tietotekniikkaa käyttäneet oikein sujuvasti. Seuraava askel tiimillä on tehdä DuuniAgentti-verkkokurssi, joka voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2018. Kurssin pääsisältöinä ovat ainakin työnhaun taidot, opiskelu aikuisena ja yrityksen perustamisen suunnittelu. Kurssit tulevat olemaan tarjolla mukaan ilmoittautuneille ja Moodlen käytön perehdytykseen osallistuneille.

DuuniAgentti-projektin ryhmätoiminta jatkuu ja kehittyy edelleen ensi talven aikana. Asiakkaat saavat palvelua, joka auttaa heitä rakentamaan itselleen realistisia tavoitteita tulevaisuuden työ-, yrittäjä- tai opiskelu-uraa varten. Positiivinen ja kehittävä asiakaslähtöinen ote tulee olemaan tiimin työtapa jatkossakin. Verkostoidumme mielellämme myös muiden samalla työkentällä työskentelevien kanssa.

Mikä tärkeintä, tervetuloa mukaan, nuorta vanhemmat, aikuiset DuuniAgentti-toimintaan Länsi-Uudellamaalla!

 

Kirjoituksen ovat kirjoittaneet yhteistyössä DuuniAgentti-tiimi,

Eero Lounela, Anne-Mari Hätönen ja Aila Johansson

Lisätietoa:

etunimi.sukunimi@luksia.fi

Kuva,

Katja Vauhkonen

 

Mitkä tekijät edistävät tai estävät +45-vuotiaiden työllistymistä? : Näkökulmia ja kokemuksia ESR-projektiin osallistuneilta asiakkailta ja projektityöntekijöiltä

Hätönen, Anne-Mari; Mäkelä, Paula (2017)

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821814